Privacyverklaring

Privacyverklaring TEDxBreda – datum: 25 mei 2018

 1. TEDxBreda hecht veel waarde aan de bescherming van de haar toevertrouwde
  persoonsgegevens. In dit document is het privacy beleid vastgelegd waarin helder en
  transparant informatie wordt gegeven hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens.
 2. TEDxBreda doet er alles aan om de privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om
  met persoonsgegevens. TEDxBreda houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-
  en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt
  onder andere met zich mee dat wij in ieder geval:

   1. Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
    verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy
    beleid.
   2. De verwerking van de persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens welke
    minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
   3. Aan betrokkenen uitdrukkelijke toestemming vragen voor de verwerking van
    persoonsgegevens, behoudens in de gevallen die overeenkomstig het doel zijn, dan
    wel rechtstreeks voortvloeien uit de wet.
   4. Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
    beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is.
   5. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
    uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, dan wel voortvloeit uit de
    wet.
   6. Op de hoogte zijn van de rechten van betrokkenen omtrent de persoonsgegevens en
    deze respecteren.
 3. TEDxBreda is verantwoordelijk voor de juiste verwerking van de verstrekte persoonsgegevens. Indien er na het doornemen van dit privacy beleid, of in algemenere zin, er nog vragen zijn hierover kan contact met TEDxBreda worden opgenomen.
 4. Welke persoonsgegevens? TEDxBreda verwerkt de volgende persoonsgegevens zoals die worden aangeleverd: naam, voorletters, e-mail adres, telefoonnummer
 5. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens? Persoonsgegevens worden door TEDxBreda verwerkt ten behoeve van het functioneren van de stichting, dat een jaarlijks TEDx evenement organiseert in de gemeente Breda, tevens een aantal side-events. De gegevens zijn nodig om met de vrijwilligers te kunnen communiceren.
 6. Verstrekking aan derden. De gegevens die aan TEDxBreda ter beschikking worden gesteld voor verwerking, kan aan een derde partij worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doelstelling, dan wel verplicht is op grond van de wet. TEDxBreda zal geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) worden uiteraard de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen. TEDxBreda verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
 7. Minderjarigen. TEDxBreda verwerkt alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 8. Medische gegevens. Indien aan TEDxBreda medische gegevens worden verstrekt, dan worden deze medische gegevens niet bewaard, tenzij de betrokken persoon daartoe verzocht heeft en toestemming heeft gegeven. In elk geval worden medische gegevens na 12 maanden verwijderd.
 9. Bewaartermijn TEDxBreda bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 10. Beveiliging. TEDxBreda heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo zijn onder meer de volgende maatregelen genomen;
  1. Alleen vrijwilligers van TEDxBreda hebben toegang tot de gegevens en beloven alle persoonsgegevens op gepaste wijze, vertrouwelijk te gebruiken.
  2. Gegevens worden veilig opgeslagen in software van gerenommeerde bedrijven zoals Yammer of Trello.
 11. Rechten omtrent je gegevens. Eenieder heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens, voor zover dat niet in strijd is met enige wettelijke bepaling. Tevens kan eenieder bezwaar maken.
 12. Klachten. Mochten er klachten zijn over de verwerking van persoonsgegevens vragen we hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
 13. Als je naar aanleiding van onze privacy verklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem
  dan contact met ons op!