Privacyverklaring

Voor het gebruik van onze diensten en via deze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. De Stichting TEDxBreda acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat: – wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 31 augustus 2019.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze diensten en het gebruik van deze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken je gegevens bijvoorbeeld wanneer je onze website bezoekt, een account aanmaakt, gebruik maakt van onze diensten of contact met ons opneemt.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW-gegevens;
 • telefoonnummer;
 • geslacht;
 • factuuradres;
 • e-mailadres;
 • betalingsgegevens;
 • profielgegevens.

 

Het is mogelijk om via registratieformulieren bepaalde voorkeuren en interesses op te geven (profielgegevens), afhankelijk van het evenement waarvoor jij je registreert. Denk hierbij aan interesses in bepaalde opleidingen of producten, wat je functie is en of er rekening gehouden moet worden met bepaalde dieetwensen.

Verder worden je IP-adres, type browser en besturingssysteem, taalinstellingen en pagina’s (op de website) die aan je getoond zijn, verzameld. Deze gegevens worden alleen gebruikt om navigatie makkelijker te maken en om de website te verbeteren. Voor informatie over het gebruik van cookies op onze website, verwijzen we je graag naar onze cookieverklaring. Deze vind je verderop op deze pagina.

Registreren en inloggen

Bij bepaalde onderdelen van onze diensten is het mogelijk om een account aan te maken of in te loggen. Wij bewaren eventuele gegevens die je aan ons verstrekt zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. Wij bewaren je gegevens zolang je gebruikt maakt van onze diensten.

Wij zullen jouw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze diensten kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Stichting TEDxBreda is krachtens de aan haar verstrekte licentie door TED Conferences LLC verplicht jouw naam en e-mailadres aan TED Conferences LLC te verstrekken zodat zij een enquête kunnen uitvoeren: een korte vragenlijst over het evenement dat je hebt bijgewoond.

Verwijderen account

Je kan je account opzeggen en/of je gegevens laten verwijderen door ons hiertoe een verzoek te sturen middels e-mail. Wij zullen je verzoek zo spoedig mogelijk behandelen. Jouw account en/of gegevens zullen wij zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand verwijderen. Het kan zijn dat wij bepaalde gegevens langer moeten bewaren, zoals (indien van toepassing) betaalgegevens. Voor de Belastingdienst geldt bijvoorbeeld een wettelijke bewaarplicht van zeven jaar.

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om jouw vraag te behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Jouw e-mailadres wordt pas na jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Advertenties

Op onze website kunnen advertenties van derden worden vertoond, die persoonsgegevens bijhouden om deze op maat te snijden.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen jouw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • toegang tot persoonsgegevens in je account wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • de gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem;
 • wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn;
 • wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Transport Layer Security/Secure Sockets Layer, afgekort TLS/SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert;
 • wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens.

 

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om jouw aanvragen af te handelen, onze diensten aan jou te leveren of je vragen, opmerkingen of klachten te behandelen. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, correctie en verwijdering van je gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage in, wijzigingen van of verwijdering van je persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen via contactgegevens onderaan deze pagina.

Je kunt ons ook een verzoek toesturen om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken of die in het kader van een overeenkomst met ons worden verwerkt, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Wij zullen zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een maand inhoudelijk reageren op een dergelijk verzoek. Indien het om een moeilijk verzoek gaat, zullen wij je hiervan binnen een maand op de hoogte stellen, en zullen we uiterlijk binnen twee maanden daarna reageren.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Stichting TEDxBreda
email: info@tedxbreda.nl